ស្នើឲ្យកម្ពុជាចូលអ​នុ​វត្ត​​គ​ម្រោង ការលើ​កស្ទួយការបង្រៀនភាសាបា​​​រាំ​ង និងពាណិជ្ជកម្ម​ រ​វាងប្រទេសនិយាយភា​​សា​​បា​​រាំ​ង – CEN