ប្រតិភូអ​ភិបាល​ក្រុង​ប្រើ​ប្រា​​ស់​ភាសា​​បា​រាំង សន្យាយក​បទពិ​សោធន៍​ពីកម្ពុជា ទៅអនុវត្តនៅតាមប្រទេស​​រៀ​ង​ៗ​ខ្លួ​ន – CEN