ចាប់ហ្រ្វាំងមិ​នប្រយ័ត្ន បោកដួ​លខ្លួ​នឯង បណ្តាលឲ្យស្លាប់ នៅស្រុក​ស្វា​យទា​ប – CEN