ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ការបំពុល​ដោយ​សំណល់​ប្លា​ស្ទិ​ក​គឺជា​កិច្ចការ​ដ៏​លំបាក​ – CEN