កម្ពុជា​បន្ត​សហការ​ល្អ ជាមួយ​អាមេរិក រុករក​អដ្ឋិធាតុ​ទាហាន​អាមេរិក ដែល​បាត់​ខ្លួន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN