ផលិតករ ឬ​អ្នក​នាំចេញ ឲ្យ​រួសរាន់​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អ្នក​នាំចេញ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការបាត់បង់​ផលប្រយោជន៍ ពី​ការទទួលបាន​នូវ​ភាពអនុគ្រោះ​ពន្ធ​ – CEN