តារាកូរ៉េខាងត្បូងម្នា​ក់ទៀ​តស្លាប់​នៅ​ផ្ទះ ក្រោយតារាស្រី ២រូបស្លាប់កាលពីខែតុលា និ​ង​វិច្ឆិកា – CEN