ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជានិងថៃ មានការកើនឡើងជាលំដាប់ ប្រមាណ៣.៦៣២ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០​១​៨ – CEN