ផ្អាក​ផ្តល់​លិខិតឆ្លងដែន និង​ប័ណ្ណ​ពលករ​ក្រៅប្រទេស នៅ​ការិយាល័យ​ប្រចាំ​ខេត្ត​រ៉ាក់យ៉ង និង​ឆាក់​ឈើ​ង​សា​វ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា​ – CEN