តូហ្គោ មាន​បំណង​ព​ង្រឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ​ជាមួយ​កម្ពុជា លើវិស័យក​សិ​កម្ម និងជាមួ​យរា​ជ​ធានី លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជ​​​កម្ម និងទេសចរណ៍ – CEN