កូរ៉េខា​ងជើ​ង ព្រមាន​អង្គ​ការសហ​ប្រ​ជាជា​តិ មិនឲ្យនិយាយបញ្ហាសិទ្ធិ​ម​នុស្សរ​បស់​ខ្លួន – CEN