នគរបាល​ប្រឆាំង​បទល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច អនុវត្ត​ច្បាប់ ត្រូវ​ធ្វើឲ្យ​មាន​តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព – CEN