សាហាវមែន​ សន្ដិសុខផ្សារនាគមាសបើ​កឡា​ន​បុក​ប្រធានប្រជាការ​ពា​រនៅ​សាលាសង្កាត់ផ្សារ​ដើ​មគ ត្រូវបានបុកស្លាប់ – CEN