ផឹកស៊ី​ទាស់សម្តី​គ្នា ក្នុង​ពិធី​ម​ង្គ​ការ ជនសង្ស័យ​២​នាក់ កាប់​យុវជន​ម្នាក់​ស្លាប់ – CEN