កម្ពុជា​នឹង​បង្កើតបាន​នូវ​តំបន់​អនុវត្ត​កសិកម្មសរីរាង្គ​ជាតិ​ប្រមូលផ្តុំ​មួយ​ដែលមាន​ភូមិសាស្ត្រ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ – CEN