គ្រូ​ប​បង្វឹក​បាល់ទាត់​៖ ត្រូវ​គិតពី​មេដាយមាស ឬ លើក​ពាន​ – CEN