ស្នើដល់អ្នកសាព័ត៌មាន​ ត្រូវស្តាប់គ្រប់សំឡេ​ង​​ភាគី ពា​ក់ព័ន្ធ ហ៊ាននិយាយការ​ពិ​ត ​ហ៊ាន​រិះគន់​ក្នុងន័​យ​​ស្ថា​បនា – CEN