ប្រទេសឥណ្ឌា៖ ទារិការ​អភ័​ព្វដែលត្រូវគេសង្រ្គោះបាន​ពី​ក្រោ​មដី ពេលនេះបានជា​សះ​ស្បើយវិ​ញហើ​យ – CEN