តារាចម្រៀង ឡាយ លក្ខិណា វិល​វិញ​ជាមួយនឹង​ទំនុកចិត្ត​ខ្ពស់​ – CEN