បុរស​ជនជាតិ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​បារាំង​ម្នាក់​ចូល​ម៉ាស្សា​រួច​ដាក់ខ្យល់​ស្លាប់​ – CEN