លោក​Heng Loong ដៃ​ម្ខាង​អប់រំ ដៃ​ម្ខាង​កាន់​កំប៉ុង​ស្រា​បៀរ ជម្រុញ​ឲ្យ​បង្កើន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN