២​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ស្លាប់ ដោយ​ឆក់​ចរន្តអគ្គិសនី ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​ – CEN