កីឡាករសាលី អ៊ូម៉ើត ឈ្នះមេដាយមាសពិ​ភ​ព​លោក ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​ Jet Ski World Cup 2019 នៅប្រទេសថៃ – CEN