ព្រះចៅអធិ​ការ​វត្តខ្មែរ ទាំង៨ នៅដែន​ដីពុ​ទ្ធភូមិ​ ផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍បុ​ណ្យ​ ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិ​ងក្រៅស្រុក ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចា​ប់​មគ្គផ​ល – CEN