តម្លើង​ប្រព័ន្ធ​ពិនិត្យ សង្កេត​ធាតុអាកាស​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​កម្ពុជា សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​ព្យាករ និង​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ជាមុន ពី​គ្រោះធម្មជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN