ពិភពលោក​នេះ​មានតែ​សច្ចភាព​តែមួយគត់ ដែល​មិន​ត្រូវបាន​ប្រែប្រួល​ – CEN