អង្គការ​ពិភព​លោកធំៗ និង​ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ គាំទ្រ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ – CEN