ឆេះអ​គារឈូ​កទិ​ព្វជា​ន់​ទី៧ ស្លាប់មនុ​ស្ស​ពីរ​នាក់ ម្ដាយនិងកូ​ន – CEN