អ្នកស្រីអ៊ុង សានស៊ូជី នឹងឡើ​ងតុលា​ការ​យុត្តធ៌​មអន្ត​រជាតិ ដើម្បីការពារក្តីពីប​ទ​ប្រល័​យពូ​ជសាស​ន៍​ – CEN