បុរសពិការ​ស្រវឹ​ងស្រា ដើរឆ្លង​ថ្នល់​មិនប្រ​យ័​ត្ន ត្រូវម៉ូ​តូបុក​រង​របួ​ស​ធ្ងន់ នៅស្រុក​រំដួ​ល – CEN