មនុស្ស ៦នាក់ស្លាប់ ក្នុងហេតុ​កា​រណ៍បា​ញ់​ប្រហា​​រ នៅរដ្ឋ New Jersey – CEN