ឈុត​សម្រាប់​កូនក្រមុំ ដែល​បង្ហាញ​រាងកាយ​ពិត​៩០% សួរថា តើ​នរណា​ហ៊ាន​ស្លៀក​? – CEN