ប្រជុំប្រ​ចាំឆ្នាំ លើកទី៥ នៃ បណ្តាញសាកលវិទ្យាល័យវិស្វ​ក​ម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ាន-​ចិន (ACNET-EngTech) – CEN