ការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំប្រទេសជាតិ គឺ​ស​ម្តេចតេជោបានគិតយ៉ាងម៉​ត់​ចត់​​ដែលផ្តោតសុំខាន់លើកត្តា២ – CEN