ក្រុមហ៊ុន​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន ផលិត​កំពូល​វៃឆ្លាត សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​នៅ​កម្ពុជា – CEN