អាមេរិច​ដា​ក់ទណ្ឌ​ក​ម្មថ្មី​លើអ៊ី​រ៉ង ជុំវិញការផ្គត់ផ្គង់​ក្រុ​មភេ​រ​វករ – CEN