ចាប់ជនជាតិចិន៣នាក់ ចាប់ជន​ជា​តិចិនបង្ខាំងជំរិតទារប្រាក់ – CEN