រកឃើញ​បំណែ​កយន្ត​ហោះ​យោ​ធាឈី​លី ដែលបា​ត់ខ្លួ​ន​កាល​ពី​ថ្ងៃចន្ទ – CEN