ក្រសួងការបរទេសឆ្លើយតបចុងក្រោយ ចំពោះរបាយការណ៍ របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប អំពីការរកឃើញ ​និងសន្និដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ​ព​ន្ធEBA – CEN