រាជរដ្ឋាភិបាល មាន​ថវិកា​ជា​សាច់ប្រាក់​ប្រមាណ ៣,៥០០​លាន​ដុល្លារ ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ភ្លាមៗ – CEN