កម្ពុជា អភិវឌ្ឍ​រីកចម្រើន ដោយមាន​ការចូលរួម​ពីបងប្អូន​មិ​ត្ដ​វៀតណាម – CEN