រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​បន្ត​ជួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការបន្ត​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​និង​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស សំដៅ​រួមចំណែក​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN