នាវាផ្ទុក​យន្តហោះ​រុ​ស្សី ត្រូវភ្លើងឆេះពេល​កំ​ពុង​ជួស​ជុ​ល បណ្តាលឲ្យម​នុ​ស្ស ១នាក់ស្លាប់ និង ២នាក់បាត់ខ្លួន – CEN