ក្រុមហ៊ុនអារ៉ា​ប់មួ​យនេះ មានតម្លៃ ២លានលានដុល្លា​រ និងក្លា​យជាក្រុម​ហ៊ុនថ្លៃ​បំផុ​តក្នុ​ង​លោក – CEN