ម៉ាស៊ីនស្ទូច​យោង​ដ៏​ធំ បាន​បាក់​នៅ​ការដ្ឋាន​សំណង់​មួយ​នៅ​វៀតណាម សំណាងល្អ​ដែល​ពុំ​បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​អ្នកស្លាប់​ – CEN