អាមេរិចប្រកាសព្យូរការយកពន្ធ​លើ​ទំនិ​ញ​ចិន ក្រោយចិនយល់ព្រមបង្កើន​កា​រទិញ​ផលិ​ផលក​សិកម្ម​អាមេរិ​ចទ្វេ​ដ​ង – CEN