វិស័យមូលបត្រ និងប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល – CEN