អ្នកធំម្នាក់ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ យកឈ្មោះ​ក្រសួ​​ងធន​ធា​ន​ទឹក​ ដើម្បីធ្វើស៊ី​ដី​ព​លរ​ដ្ឋជិត១០គ្រួសារ – CEN