ចាប់ផ្តើមពិព័រណ៍​សៀវ​ភៅ ​ថ្នាក់ជាតិ​លើក​ទី៨​ រំពឹងថាអាច​ទាក់ទាញ​អ្ន​ក​​ទស្សនា​​បាន​​ចំ​នួន​ជា​ង​​១០​​ម៉ឺ​​ន​​​នាក់​ – CEN