ចៅក្រម​ឃុំខ្លួន នគរបាល​ស័ក្តិ​៤ ដាក់ពន្ធនាគារ​ដែល​ធាក់​មន្ដ្រី​ចរាចរណ៍​ – CEN